Як писати твIр Твiр (або твiр мiркування) — це висловлювання про причини якостей, ознак, подiй. У роздумi обовязково мають бути три частини: теза — чiтко сформульоване основне твердження; докази, аргументи, що пiдтверджують висунуту тезу; i висновок, що випливає з доказiв.


Вимоги що до написання власного висловлювання
Для того щоб отримати високий бал за власне висловлювання, ви повиннi:
повно й вичерпно ствердити або спростувати у своєму творi — роздумi думку, сформульовану в умовi завдання;
- додержуватися будови тексту-роздуму (теза, аргументи, висновок); чiтко
викласти тезу, яку треба довести;
навести переконливi докази, якi якнайкраще будуть аргументувати вашi мiркування(докази повиннi бути переконливими, i в роботi ïх має бути не менше як два),необхiдно проiлюструвати своï думки посиланнями на приклади з художньоï лiтератури ( обов'язково слiд зазначити назву твору, проблему, порушену письменником, назвати художнi образи, через якi автор розкриває проблему, за можливостi навести цитату з тексту), iсторичнi факти або випадки з життя. Не слiд переказувати змiсту твору i всебiчно характеризувати образ;
- сформулювати висновок, що випливає з аргументiв;
писати конкретно, уникати просторого викладу мiркувань, не пiдкрiплених фактичним матерiалом;
уживати правильнi граматичнi конструкцiï, вiдповiдну лексику. Домагатися грамотностi, використовуючи лише тi речення, в правильностi яких впевненi писати чiтко на тутему, яка сформульована в завданнi ( за висловлювання, написане на iншу, хоч iблизьку, тему, ви отримаєте нуль балiв
Припустимо, що вам запропоновано написати твiр-роздум на тему “У чому полягає людське щастя”. Пам'ятайте, що твiр-роздум має специфiчну будову, тому перш за все складiть план майбутнього твору:
1. Вступ (2 — 3 речення).
2. Теза ( стисло, чiтко сформульована вiдповiдь на запитання, яке ,
власне, лежить в основi будь-якоï теми твору).
3. Аргументи ( не менше двох — вони, як правило, пропонуються в
самому завданнi по створенню власного висловлювання).
4. Висновки (4-5 речень).
Вступ до вашого твору — роздуму може бути такий:
Щастя… Скiльки вiкiв люди прагнули знайти його, мрiяли про нього, шукали! Мабуть, стiльки ж , скiльки iснує людство. У чому Жiоно, оте омрiяне щастя? Датi формулюємо тезу:
Стародавнi греки казали так: “Якщо не ти для себе, то хто ж? Але якщо ти тiльки для себе, то навiщо ж ти?” Переконана, що тiльки в гармонiйному поєднаннi духовного й матерiального можна повною мiрою насолоджуватися життям i вiдчувати себе щасливим. Як не погодитися з виведеною формулою людського щастя i втiлено ïï у високохудожню форму поетом-фiлософом М.Рильським:
У щастя людського є рiвних два крила:
Троянди й виноград, красиве i корисне.
Сформулювавши тезу, ми повиннi аргументувати ïï посиланням на приклади з художньоï лiтератури( причому слiд вказати проблему, порушену письменником, назвати твiр i художнiйобраз, через який проблему розкрито, за можливостi навести цитату), iсторичнi факти або випадки з життя.
Прикладом може слугувати образ Пузиря з комедiï I.Карпенка-Карого “Хазяïн”. На мiй погляд, Терентiя Гавриловича Пузиря на вряд чи можна вважати щасливою людиною. Вiн хоч i багатий, навiть дуже, проте через власну жадiбнiсть перебуває в станi постiйного дискомфорту. Йому до шкулять глузування Злотницького, докори дружини й доньки. Автор порiвнює хазяïна з безводною хмарою, яку вiтер пронесе над рiдною землею, i жодноïкраплини живодайного дощу не проронить вона на землю.
Нiхто, навiть рiднi Пузиревi люди, не оцiнять його кревний труд i не згадають про нього добрим словом.
По-друге, життя О. Довженка слугує нам взiрцем щастя людини. Вiн бачив своє щастя у творчому горiннi. Таке признання зробив митець у своïй лебединiй пiснi кiноповiстi “Зачарована Десна”.
У моєму вiцi природно пов'язуватищастя з коханням, з його бурхливими припливами i вiдпливами пристрастей. Малечому так часто буває нещасливим? Менi здасться, що тiльки тодi можна бути щасливим, коли повнiстю вiддаєш себе коханiй людинi. Адже егоïстичне ставлення до любовi, прагнення лише особистоï насолоди руйнує ïï. Тепер висновок.
Отже, у кожноï людини своєрозумiння щастя. Але та щасливiша, яка сама щаслива i дiлиться ним iз iншими.
5. Твiр на тему “Багатством живиться лише тiло. А душу
звеселяє спорiднена праця” Я згодна здумкою про те. що
тiло живиться багатством, а душу звеселяє спорiднена праця.
По-перше, матерiальна забезпеченiсть не є тим фактором, який сприяє духовному розвитковi. Грошi можуть задовольняти лише фiзiологiчнi потреби. По-друге, саме “праця для душi” допомагає особистостi вiдчувати себе справдi щасливою. Нашi пращури еволюцiонували лише тому, що постiйно докладали зусилля для розвитку якфiзичного, так i матерiального. Праця нас “охрестила на Людину”.
Пiдтвердженням моïх слiв є твiр Г. С. Сковороди “Бджола та Шершень”. У байцi автор пiднiмає проблему”сродноï працi”. В алегоричнiй формi показує, що людина буде щасливоюдуховно, яка працює чесно, виконуючи свою улюблену роботу. Iншим прикладом, щопiдтверджує висловлену мною думку, є подiï, якi мали мiсце в iсторiï людства.”Золота лихоманка” охопила весь свiт у 19 столiттi й була саме тимфактором, що не дала бiльшостi вiдкрити душу для радостi та звiльнити серце вiджахливого матерiального полону. Мiльйони людей грабували, вбивали лише длятого, щоб отримати багато грошей. Вони не замислювалися над тим, що матерiальнезадовольнить мiзернi фiзiологiчнi потреби, а не забезпечить спокiйне тажиттєрадiсне iснування. Цi люди не мали улюбленоï справи. Вони втрачали тедуховне, що могли б забезпечити чесною працею, якби захотiли.
Отже,усе вище сказане є незаперечним доказом того, що людське тiло живе коштомматерiального. Душа ж радiє тодi, коли особистiсть займається улюбленоюсправою, а не знаходиться в грошовому полонi.
Критерiï оцiнювання
Критерiï
Змiст компонента
Композицiйне оформлення та словесний вияв
6. Теза
Учень чiтко формулює тезу висловлення, тобто висловлюється в один з таких способiв: - пiдтримує висловлене; - спростовує висловлене; - погоджується 3 висловленням, доповнює, розвиває свою думку;
Теза передує аргументам. Учень може використати мовнi конструкцiï на зразок “Я вважаю”. “На мою думку…”. “Я пiдтримую…”, “Уважаю…”. “Я погоджуюся….”, “Менi здається…”. “Переконаний…”, “Я не пiдтримую…”. “Я хочу спростувати…”. “Я не погоджуюся…”, “Хочу пiддати сумнiву…”, “Як на мене, то…”, “3 одного боку…, а з iншого…” тощо.

2. Аргументи
Учень наводить принаймнi два доречних докази, пiдстави для обґрунтування, пiдтвердження висловленоï тези, якi пов'язують ÏÏ 3 прикладом.
Аргументи передують прикладам. Учень може використовувати мовнi конструкцiï на зразок “тому що”, “це доводить”, “пiдтвердженням цього є”, “це засвiдчує”, “свiдченням цього є”. “Доказом цього може бути” тощо

З. А .Приклад Iз лIтератури чи Iнших видIв мистецтва
Учень наводить принаймнi один доречний приклад iз лiтератури або iнших видiв мистецтва. Указана проблема, порушена у творi, художнiй образ, через який проблема розкрита, назва й автор твору, може бути наведена цитата з твору.
Учень може використовувати мовнi конструкцiï на зразок “наприклад”, “прикладом може слугувати…”, “яскравим прикладом цього може слугувати…”, “не можна не згадати…” тощо.

3. Б.Приклад, що є Iсторичним фактом або випадком Iз життя
Учень наводить принаймнi один доречний приклад або з iсторiï, або з суспiльного життя, або власного життя.
Учень може використовувати мовнi конструкцiï на зразок “наприклад”,”прикладом може слугувати…”, “яскравим прикладом цього може слугувати…”, “не можна не згадати…” тощо.

4. ЛогIчнIсть I послIдовнIсть
У роботi вiдсутнi порушення причиново — наслiдкових зв'язкiв.
Учень структурує роботу за абзацами. Використовує мовнi клiше, слова-скрiпки. що оформлюють текст, на зразок “по- перше”, “по-друге”, “з цього випливає”, “як було зазначено”, “повертаючись до думки”, “як можна побачити” тощо.

5.Висновок
Висновок вiдповiдає тезi, висловленоï учнем (ïï перефразовано ), й органiчно випливає з аргументiв i прикладiв
Учень використовує мовнi конструкцiï на зразок “отже”, “таким чином”, “можна зробити висновок”, “висновком може слугувати” тощо.

Як писати твIр Твiр (або твiр мiркування) — це висловлювання про причини якостей, ознак, подiй. У роздумi обовязково мають бути три частини: теза — чiтко сформульоване основне твердження; докази, аргументи, що пiдтверджують висунуту тезу; i висновок, що випливає з доказiв.