Як писати виклад Виклад як вид письмовоï роботи займає промiжне положення мiж диктантом i твором. Виклад — це робота зi сприйняття, осмисленню, передачi змiсту тексту, а також його художньо-стилiстичних особливостей.


По характерi текстового матерiалу видiляється кiлька типiв викладiв:
Оповiдальне (iз сюжетним, фабульним змiстом) Описове (або з елементами опису) Виклад-Мiркування (або з елементами мiркування) Звичайно в текстах спостерiгається сполучення декiлькох типiв. Так, в оповiдальний текст нерiдко включаються елементи опису, в описових текстах найчастiше присутнiй мiркування, а у викладах-мiркуваннях буває часом i опис, i оповiдання. Дуже важливо вмiти видiлити з тексту той або iнший вид викладу, тому що кожному з них властивi своï особливостi.
Оповiдальне, або сюжетне, виклад — найбiльш простий вид роботи. У ньому може йти мовлення про подiï, що вiдбуваються, про життя людей (або мiст, краïн i т.п.), про характер якого-небудь роду дiяльностi й т.д. Оповiдання буває звичайно художнє, але можливо й чисто iнформативне. Головним в оповiдальному викладi є вiдомостi про сменяющих друг друга подiях.
Типова погрiшнiсть оповiдань — невиправдане повторення слiв у вихiднiй частинi висловлення, що мiстить однотипну iнформацiю. Щоб уникнути цього, варто звернути увагу на те, як автори-професiонали обходяться без повторення слiв, що вказують на дiючу особу або на послiдовнiсть подiй. Потрiбно мати на увазi певну закономiрнiсть у використаннi дiєслiвних форм. Так, передати змiну дiй, пiдкреслити ïхня послiдовнiсть, досягнення результату дозволяють дiєслова минулого часу доконаного виду, ïм варто вiддати перевагу. Однак дiєслова недосконалого виду також потрiбнi: вони дають можливiсть пiдкреслити тривалiсть окремих дiй; дiєслова теперiшнього часу представляють подiï як що б вiдбуваються на очах читача; форми майбутнього часу (як крикне! як пiдхопиться! як побiжить!) передають стрiмкiсть, несподiванка тоï або iншоï дiï.
Щоб успiшно впоратися з оповiдальним текстом, потрiбно уточнити його тему й основну думку (iнодi вона укладена в заголовку тексту). Потiм потрiбно виявити мiкротеми й постаратися озаглавити кожну з них. Робота над викладом систематизується, якщо абiтурiєнт вiдповiсть для себе на наступнi питання:
Є чи в кожному iз фрагментiв вiдомостi, без яких все наступне оповiдання буде незрозумiлим? Якi деталi дiï, що вiдбувається важливi для розвитку, для розкриття основноï думки, а якi можна опустити? Чому? Як думка, виражену в кожному фрагментi, сформулювати коротше? Як автор ставиться до персонажiв? Кого з них можна назвати головною дiючою особою? Як цей герой пов'язаний з основною думкою тексту?
Сюжетний виклад дисциплiнує думка абiтурiєнта, привчає до послiдовноï передачi фактiв, сприяє вмiнню встановити причину що вiдбувається, вiдокремити головне вiд другорядного, розкрити композицiю й iдею добутку. Описовий виклад — бiльше складний (якщо не самий складний) вид роботи. В описових викладах завжди з'являється статична картина, що передає докладне зображення предмета (явища, стану, зовнiшнього портрета людини й т.п.) i його ознак.
При написаннi такого виду викладу важливо не випустити з уваги кожний предмет, кожний дрiб'язок, що становлять загальну картину. Наприклад, читаючи сторiнки, де Гоголь описує хати крiпакiв помiщика Плюшкина, ми чiтко уявляємо собi життя росiйського селянина в серединi XIX столiття; знайомлячись iз описом археологiчних знахiдок, переносимося в раннiй перiод iсторiï древнiх слов'ян; вивчаючи тексти про архiтектуру Кремля, Великого театру, старого будинку Московського унiверситету, численних церковних храмiв, ми одержуємо яскраве враження про самобутнiй талант росiйських архiтекторiв. Не упустити з поля зору найменшi деталi подiбних описiв — одне з найважливiших завдань пишучий виклад.
Щоб вiдтворити текст, пов'язаний з описом предмета, необхiдно задати собi питання:
Якi деталi предмета й чому саме вони обранi для його показу? Якi ознаки цих деталей рисуються в текстi? Як цi ознаки згрупованi (рiвняються)? Якi засоби мови використанi?
У вiдповiдях на цi питання й полягає пiдготовка до викладу-опису. Робота над ним пов'язана з умiнням розрiзняти ознаки iстотн i несуттєвi; описувати ïх треба в строгiй єдностi, що малює цiлiсну картину. Якщо мова йде, наприклад, про збори книг, картин, колекцiях марок, значкiв i т.п., бiблiотеках, музеях, визначних пам'ятках рiдного краю i якщо пiд час роботи над ïхнiм описом пам'ять пiдвiв i текст вiдбитий не повнiстю, може виручити ерудицiя: особистi враження або додатковi знання в цiй областi допоможуть у написаннi викладу. Останнiй вид — виклад-мiркування. Цей вид роботи найбiльше утрудняє абiтурiєнтiв. Тут дуже може допомогти аналитичность мислення, здатнiсть вiдповiсти не тiльки на питання Що й де вiдбувається?, але й на питання Чому вiдбувається?, Якi джерела що вiдбувається?, Що в перспективi?.
Робота над такого типу викладом передбачає рiшення декiлькох завдань:
видiлення в текстi всiх компонентiв мiркування; уточнення основноï думки висловлення; побудова мiркувань зi складною аргументацiєю; вiдбiр язикових засобiв; вiдтворення тексту вiд третьоï особи; побудова власних мiркувань, що обґрунтовують висновок зi сказаного. Виклад-Мiркування допомагає розвитку логiчного мислення, привчає ïх до розгортання аргументацiï, обґрунтуванню своïх положень, а також до точних формулювань висунутих у роботi тез, що чiтко визначають цiль висловлення. Коротко або докладно потрiбно викладати текст? Якщо учень надiлений гарною пам'яттю, здатний розставити логiчнi акценти в пропонованих текстом фрагментах, добре володiє мовними засобами, вiн може дозволити собi великий i докладний виклад прочитаного. Учень змушений писати коротко, якщо:
не вмiє вiдрiзнити головне вiд другорядного, заповнює текст непотрiбними подробицями, упускаючи суть оповiдання; має слабку пам'ять i не в змозi передати всi аспекти прочитаного тексту. На iспитi потрiбно викласти текст досить точно, послiдовно, логiчно, без пропуску iстотних деталей описуваних подiй, приблизно на двох (як мiнiмум) — трьох стандартних сторiнках.

Як писати виклад Виклад як вид письмовоï роботи займає промiжне положення мiж диктантом i твором. Виклад — це робота зi сприйняття, осмисленню, передачi змiсту тексту, а також його художньо-стилiстичних особливостей.